Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 24registry.com Sp. z o.o., z siedzibą 92-208 Łódź ul. Niciarniana 2/6, nazywanym dalej ADO.

II. Przetwarzanie danych

ADO będzie przetwarzać Państwa dane przez okres świadczenia usług. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji umowy oraz przekazywania informacji na temat bierzącej oferty i usług.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakonczenia świadczenia usług lub odwołania zgody na ich przetwarzanie.

Po zakończeniu świadczenia usług ADO będzie przechowywał i przetwarzał dane wyłącznie dla celów realizacji obowiązków wynikających z obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości świadczenia usług.

ADO nie przekazuje danych osobowych do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.

III. Kategorie przetwarzanych danych

ADO prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych: Imię, Nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email, adres korespondencyjny.

IV. Powierzenie przetwarzania danych.

ADO może powierzyć Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ADO. Powierzenie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy powierzenia między ADO a podmiotem przetwarzającym.

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do uzyskania informacji jakim podmiotom dane zostały powierzone.

W tym artykule w sekcji „Podmioty przetwarzające dane”, ADO publikuje listę podmiotów, którym mogą zostać powierzone Pani/Pana dane osbowe.

IV. Prawa osoby przekazującej dane osobowe. 

Przekazując ADO swoje dane osobowe ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które nie są niezbędne do realizacji usług,
 • żadania niezwłocznego usunięcia danych na których przetwarzanie nie została wyrażona zgoda,
 • żadania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania danych wobec którego został zgłoszony sprzeciw,
 • żadania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania danych przez zewnętrzne podmioty przetwarzające dane na cele ADO, za wyjątkiem przetwarzania wynikającego z nadżednych regulacji prawnych, lub w sytuacji kiedy dane przetwarzane są w celu ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osbowych w sytuacji kiedy przetwarzane są one niezgodnie z celem,
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na potrzeby działań marketingowych (profilowania),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie zgody w trakcie trwania świdczenia usług może skutkować brakiem możliwości dalszego świadczenia usług z przyczyn niezależnych od ADO,
 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub aktualizacji,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Inspektor Ochrony Danych 

Wszelkie pytania lub zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobych prosimy kierować na adres mailowy: iod@24registry.com

IV. Podmioty przetwarzające dane 

ADO może powierzyć Pani/Pana dane poniższym podmiotom przetwarzającym je na cele ADO:

 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy (NASK), Warszawa, ul. Kolska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000012938,
 • PayU S.A., Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399,
 • Web INnovative Software Sp. z o.o.,ul. Bolesława Krzywoustego 105/21 ,51-166 Wrocław, KRS 0000342082.